Test Aplikacioni

1 Informata për Aplikantin
2 Informata për projektin
3 Dokumente
  • Siç është i dhënë në certifikatën e regjistrimit.
  • Adresa fizike ku gjendet selia e organizatës.
  • Shkruani linkun e web faqes së organizatës, nëse ka
  • Emri dhe pozita e një personi kontaktues i cili është përgjegjës për të gjithë komunikimin për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me projektin
  • Shkruani vitin kur është regjistruar organizata pranë Ministrisë së Administratës Publike
  • Shkruani numrin e regjistrimit të organizatës siç është i dhënë në certifikatën e regjistrimit
  • Shkruani numrin e llogarisë bankare të organizatës dhe emrin e bankës në të cilën është e hapur llogaria
  • Ju lutem tregoni sa ka qenë buxheti vjetor i organizatës për secilin nga tri vitet e fundit: 2017, 2016, 2015