TestSR

OBRAZAC ZA APLIKACIJU 1 Informacije o aplikantu2 Informacije o projektu3 Dokumenta Puno pravno ime Organizacije*Kao u potvrdi o registraciji Adresa*Fizička adresa vašeg sedišta organizacije Kancelarijski telefon / faks*E-mail adresa Organizacije* Internet adresaUnesite link vaše internet adrese, ako postoji Kontakt osoba i položaj*Ime i položaj osobe koja će biti odgovorna za svu komunikaciju u vezi projektaE-mail adresa kontakt osobe*Broj…
Read more

TestSQ

Forma e aplikimit 2 1 Informata për Aplikantin2 Informata për projektin3 Dokumente Emri i plotë i organizatës*Siç është i dhënë në certifikatën e regjistrimit. Adresa e organizatës*Adresa fizike ku gjendet selia e organizatës. Numri i Tel/Fax të organizatës*E-mail Adresa e organizatës* Ueb faqjaShkruani linkun e web faqes së organizatës, nëse kaPersoni kontaktues dhe pozita*Emri dhe pozita e një…
Read more

TestAng

Apply online 2 1 The Applicant2 Project Information3  Documents Full Legal Name of Applicant*As per registration certificate Address*Physical address of your organization’s headquartersOffice Telephone/Fax Number(s)*E-mail Address of the organization* Web Address (if applicable)Provide the link to your organization’s website, if applicable Contact Person and Title*Name and position of a person who will be responsible for all the…
Read more