Najčešća pitanja

Najčešća pitanja u vezi šeme grantova GRAS

1: Šta podrazumeva pregled stanja bankovnog računa?

Ovim dokumentom se potvrđuje da OCD ima (poseduje) aktivni bankarski račun

2: Da li jedna OCD može aplicirati sa više projektnih predloga?

Ne. OCD mogu aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

3: Da li je dozvoljeno da jedna OCD aplicira zajedno sa nekom drugom partnerskom organizacijom?

Da

4: Da li doprinosi u naturi mogu biti obuhvaćeni kao deo organizacionog kofinansiranja?

Ne. Doprinosi u naturi ne mogu biti obuhvaćeni kao deo organizacijskog ko-finansiranja.

5: Da li je dozvoljeno partnerstvo između nevladinih organizacija i lokalnih javnih institucija?

Realizacija projekata u partnerstvu sa javnim institucijama, na lokalnom ili centralnom nivou, sa medijima i ostalim institucijama je dozvoljena i poželjna u okviru ovog poziva.

6: Da li se uskraćuju organizacije koje imaju veliko iskustvo u relevantnim oblastima predloženih projekata?

Šema grantova GRAS ima za cilj da pruža podršku grasruts organizacijama civilnog društva kao “samoorganizovane grupe pojedinaca koje ostvaruju zajedničke interese kroz volontersku neprofitnu organizaciju” i nijedna organizacija koja ispunjava kriterije ove definicije neće biti uskraćena zbog velikog iskustva u određenim oblastima koje su tema ovog poziva.

7: Da li mogu aplicirati registrovane neformalne grupe?

Kriteriji poziva specifikuju da se mogu prijaviti sve “Lokalne nevladine organizacije registrovane na Kosovu ” bez obzira na oblik registracije, dakle kao udruženje ili fondacija. U tom pogledu, uslov je da organizacija bude registrovana u odeljenju za registraciju nevladinih organizacija pri Ministarstva za javnu upravu, i da to potvrdi putem adekvatne dokumentacije.

8: Ako iznos dodeljen za ovaj grant nije dovoljan za pokrivanje troškova projekta, da li je dozvoljeno finansiranje aktivnosti projekta iz neke druge šeme?

Sufinansiranje projekta zajedno sa nekom drugom šemom je dozvoljeno ukoliko izvori sredstava ne dolaze od EU fondova, bili posredno ili neposredno.

9: Kad ćemo biti obavešteni o ishodu aplikacije za grantove?

Obaveštenje OCD-a o statusu njihove aplikacije će biti izvršeno  najkasnije tokom druge sedmice januara 2020 godine.

10: Kada će početi implementacija projekta?

Potpisivanje ugovora sa korisnicima grantova biće održano početkom februara 2020. godine, a realizacija projekata može početi odmah nakon potpisivanja ugovora.

11: Kada je najkasniji rok za realizaciju projekata koji se finansiraju preko ove šeme?

Projekte koji dobijaju grantove trebalo bi sprovesti tokom šestomesečnog perioda tako da je krajnji datum za završetak projekta 31 juli 2020 godine.

12: Da li je dozvoljeno finansiranje aktivnosti koje su dodatak ili nastavak postojećih aktivnosti?

Predložene aktivnosti mogu biti nastavak postojećeg angažmana, sve dok su one u skladu sa ciljem i specifičnim temama za intervenciju ove šeme. Ali treba imati na umu da predlozi projekata za ovaj poziv NISU samo ponavljanje prethodnih projekata; to znači da predlog za ispunjavanje uslova treba biti: a) drugačija inicijativa u obimu, cilju, aktivnostima; b) slična inicijativa u različitom kontekstu (npr. druga škola, opština itd.) na osnovu rezultata postignutih tokom prvog kruga.

13: Da li je prihvatljiva promocija kulture ‘nenasilja’ u okviru tematske oblasti Promocija kulture i kulturne baštine?

Bilo koja aktivnost koja spada u jedno od tri tematskih oblasti koju je podnosilac aplikacije izabrao za intervenciju si: 1) Dobra uprava – učešće građana i lokalno polaganje računa, 2) Socijalna pravda – socioekonomska prava, i 3) Promocija kulture i kulturne baštine na lokalnom nivou, je prihvatljiva.

14: Koja je dozvoljena granica troškova za osoblje kao postotak totalnog budžeta?

Ne postoji granica dopuštenog iznosa troškova za osoblje u projektu ukoliko se troškovi dobro obrazlažu, i sve dok projekat jasno ukazuje da ti troškovi služe postizanju ciljeva predloga projekta.

15: Da li je dozvoljeno premeštanje fondova unutar budžetskih linija?

Premeštanje fondova je dozvoljeno do 25 % unutar delova budžeta ukoliko se ne radi o o premeštanju od direktnih troškova na troškove osoblja (plate). O realokaciji (premeštaju) treba se prethodno poslati obaveštenje.

16: Da li se u okviru projekta mogu predvideti takmičenja, kao što su sportska, kulturna takmičenja itd.?

Aktivnosti takmičenja se mogu predvideti u okviru projekta ako je projekat dobro obrazložen, i ako ti aktivnosti služe predviđenim ciljevima ovog poziva.

17: Da li je dozvoljeno podnošenje računa sa PDV-om?

Porez na dodatnu vrednost (PDV) ne prihvata se kao trošak, i kao rezultat toga ne pokriva se preko sredstava dobijenog granta.

U skladu sa Članom 5, stavkom 5, tačkom 5.4 Administrativnog uputstva Br. 03/2015 za sprovođenje Zakona Br. 05/L-037 o porezu na dodatnu vrednost, neprofitabilne organizacije su oslobođene od PDV-a ukoliko ostvaruju prihode od fondova, grantova, i donacija. Dobitnik projekta u ovom slučaju treba podneti dokaz da se kupljene robe/usluge finansiraju od prihoda iz donacija, da bi snabdevač napravio račun bez PDV-a.

U slučaju kada nosilac projekta ne uspe osigurati račun bez PDV-a od strane snabdevača iz bilo kojeg razloga, nosilac projekta treba sam snositi troškove PDV-a.

18: Koja je procedura dobivanja računa bez PDV-a?

Na osnovu objašnjavajuće odluke br. 04/2016, Generalnog direktora Poreske uprave Kosova, snabdevači pri fakturisanju projekata koji dobijaju prihode od donacija, trebaju isključiti PDV, i na računu navesti Član 33. stavku 3, tačku 3.1 Zakona Br. 05/L-37 o PDV-u.

19: Kojim dokumentima se treba dokazati godišnje obrt organizacije?

Godišnji obrt organizacije se može dokazati putem Godišnje izjave o porezu na prihod korporacija koja se uzima od Poreske uprave Kosova nakon prijavljivanje vaše organizacije. Ovaj dokaz ćete trebati podneti ukoliko budete deo užeg spiska dobitnika ove šeme.

20: Da li šema pokriva projekte/aktivnosti koje imaju za cilj zagovaranje i lobiranje u okviru tematske oblasti “Kultura i promocija kulturne baštine na lokanom nivou ”?

Da. Zagovaranje i lobiranje su neki od načina delovanja obuhvaćeni ovim pozivom, i bilo koje aktivnosti koje su unutar jedne od tri tematskih oblasti šeme: 1) Dobra uprava – učešće građana i lokalno polaganje računa, 2) Socijalna pravda – socioekonomska prava, i 3) Promocija kulture i kulturne baštine na lokalnom nivou, su prihvatljivi.

21: Da li mogu aplicirati organizacije koje su registrovane u poslednje vreme, i nisu implementirali nijedan projekat?

Ovaj poziv nije ograničen u smislu perioda registracije organizacije. Prema tome, jedini uslov je da organizacija bude registrovana i u stanju da podnese dokumente kojima dokazuje registraciju.