Informativnih sesija za šemu grantova “GrassRoots Action Support-GRAS” su održani

U okviru projekta GRAS, Inicijativa za Stabilnost Kosova (IKS), Lens i Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizovali su informativne sesije za lokalne organizacija civilnog društva od 22 do 30 oktobra, 2018. Ovi sastanci su održani u sedam glavnih Kosovskih opština: Priština, Prizren, Peć, Mitrovica, Uroševac, Gnjilane i Đakovica. Glavni cilj ovih informativnih sesija je bio objašnjenje lokalnih organizacija civilnog društva, kriterijumi i procedure za prijavu, a takođe im je pružena prilika da postavljaju pitanja u vezi sa šemom grantova.

Ove informativne sesije su takođe služile da se izgradi kapacitet lokalnih organizacija civilnog društva u smislu predloga projekata kroz uvođenje kratkog priručnika, pripremljenog za ovu svrhu, koji će biti dostupan i na internetu na albanskom jeziku, engleskom i srpskom za sve organizacije koje nisu mogle prisustvovati ovim sesijama.

Na ovim sesijama prisustvovalo je preko 90 organizacija civilnog društva različitih profila.