O GRAS-u

GrassRoots Support Action-GRAS ima za cilj da ojača postojeće kapacitete grasruts organizacija civilnog društva na Kosovu i da im pruža pomoć u zastupanju interesa njihovih dotičnih zajednica, pružajući im finansijsku i nefinansijsku pomoć. Projekat će uglavnom olakšavati organizacijama civilnog društva razumevanje politika, institucija i ostalih važnih aktera,  u cilju njihovog efikasnog učešća u dijalog i procese javnih politika kako na lokalnom tako i na centralnom nivou.

GRAS je inovativni program zasnovan na finansijsku pomoć koja omogućava partnerima projekta da pružaju podršku nizu organizacija civilnog društva, i omogućava organizacijama civilnog društva ne samo da povećaju njihov angažman u procesu izgradnje politika, nego i da izgrade partnerstva u celokupnom sektoru, da bi na taj način imali jači glas tokom zastupanja zajednice, glasača i/ili ostalih interesnih grupa.

Osim finansijske podrške, projekat će koristiti veštine i stručnost partnera projekta za pružanje obuke i podrške za jačanje kapaciteta grasruts organizacija u cilju povećanja njihovog tehničkog znanja za angažman u kreiranju politika, jačanja sposobnosti rukovođenja projekata, jačanja upravnih i organizacionih kapaciteta ali i jačanja sposobnosti za osiguranje fondova.

Korisnici

Putem projekta GRAS mi imamo za cilj jačanje kapaciteta šireg spektara grasruts organizacija i grupa, nacionalnih i lokalnih profesionalnih udruženja, nevladinih organizacija, akademskih i stručnih institucija, istraživačkih instituta i ostalih aktera civilnog društva.

Oblasti fokusa

GRAS je u procesu opisivanja i procene potreba grasruts organizacija na Kosovu, i ovaj proces će pomoći projektu da odluči o kriteriju podobnosti. Međutim, dok čekamo rezultate ovog opisa, mi predviđamo da se projekat usredsredi na tri ključna strateška tematska polja:

  • Dobro upravljanje: učešće građana i lokalna odgovornost
  • Socijalna pravda: socioekonomska prava
  • Promocija kulture i kulturne baštine na lokalnom nivou

Finansijska podrška

Finansijska podrška za treće strane (Šema grantova) biće organizovana u tri ciklusa i zamišljena je da obuhvati grasruts organizacije iz različitih sektora uključujući ali ne ograničavajući se na: a) zapošljavanje; b) zdravstvo; c) infrastrukturu: d) obrazovanje; e) ljudska prava; f) kulturu i tradiciju;

Nefinansijska podrška

Projekat će kombinovati različite modalitete izgradnje kapaciteta u cilju razvoja pristupa jačanja kapaciteta koji odgovaraju i koji su u skladu sa identifikovanim potrebama tokom procesa opisivanja grasruts organizacija. Obuke, radionice i ostala sredstva pružaće se u cilju adresiranja potreba organizacija civilnog društva, a vežbe i mentorstvo biće korisna alatka za prenos znanja i razvoj kapaciteta. Dok vežba ima za cilj pomoći organizacijama civilnog društva u smislu sprovođenja njihovih aktivnosti vezanih za ovaj poduhvat (finansijska podrška trećim stranama), mentorstva će služiti za pružanje napredne podrške za čelnike organizacija.

Projekat će organizovati kampanju podizanja svesti koja će služiti kao sredstvo informisanja javnosti u vezi ostvarenog projekta od strane dobitnih organizacija, kao i u cilju podizanja svesti o opštoj ulozi organizacija civilnog društva u procesu izgradnje politika. Ova kampanja će pridati posebnu pažnju grasruts organizacijama koje služe kao posrednici između javnosti (glasača) i vlade (posebno na lokalnom nivou). Osim aktivnosti podizanja svesti, nakon prvog ili drugog ciklusa dodele grantova, napraviće se jedna vizuelna kampanja koristeći uspešne primere angažmana grasruts organizacija u procesu izgradnje politika koja će imati za cilj promovisanje rastućeg angažmana ali i osiguranje većeg pristupa organizacija civilnog društva procesima izgradnje politika.