GrassRoots Action Support - GRAS

Implementimi i këtij projekti ka filluar nga 1 Janari 2018 dhe do të vazhdojë deri më 31 Dhjetor 2020. Projekti GRAS financohet nga Bashkimi Evropian përmes programit të tyre për Ndihmë të Shoqërisë Civile në Ballkanin Perëndimor 2016-2017. Ai mbështet organizatat me bazë në komunitet në drejtim të rritjes së rolit të tyre në një mjedis demokratik përmes monitorimit dhe pjesëmarrjes në zhvillimin e politikave dhe proceset e vendimmarrjes. Projekti do të ofrojë mbështetje financiare dhe jo-financiare gjatë asistimit të organizatave me bazë në komunitet në përpjekjet e tyre për të përfaqësuar më mirë interesat e komunitetit në mjediset e tyre përkatëse.

Lajme

Publikime